केंद्रीय लोकसेवा आयोग मार्फत संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा

केंद्रीय लोकसेवा आयोग मार्फत संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा भरती करण्यात येत आहे. तसेच एकुण पदसंख्या 687 आहे व पात्र उमेदवारांकडून …

Read more