मराठी आडनावे | Marathi Surnames | Adnav in marathi | मराठी आडनावे यादी

मराठी आडनावे | Marathi Surnames | Adnav in marathi | मराठी आडनावे यादी

Marathi Surnames

Marathi Surnames: या लेखामध्ये आम्ही मराठी आडनावे/Marathi Surnames दिली आहेत. इथे आम्ही महाराष्ट्रातील मराठी लोकांची आडनावे दिली आहेत.इथे आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या समाजातील आडनावे दिली आहे.

मराठी आडनावे | Marathi Surnames

अ: अनपट, अभ्यंकर, अवचट, अत्रे

आ: आवारे, आवटे, आंदळकर, आंबेडकर, आडाने, आगरकर, आठल्ये, आडारकर, आठवले, आपटे, आव्हाड

इ: इंगळे, इंदूरकर, इनामदार, इनामके

उ: उमवणे, उकिरडे, उबाळे, उनवणे

क: काळे, कुंटे, कुदळे, कापसे, कंक, काळभोर, कचरे, करडुले, कोळी, कोळेकर, काशीद, करे, कवडे, काटकर, काकडे, कांदेकर, कारंडे, कदम, करंदीकर, करमरकर, कर्वे, कहाते, कांबळे, कानिटकर, कुलकर्णी, केचे, केतकर, कोरटकर, केळकर, कोल्हटकर, कोल्हापुरकर, कोरे, करकरे, कामथ

ख: खरे, खाडिलकर, खैरे, खोटे, खरात, खांदवे, खापारकर, खटके, खरे, खाडे, खोपडे, खिस्ते, खेडेकर, खुटवड, खांडेकर, खोत, खोपकर

ग: गुंजाळ, गावंडे, गावडे, गिराम, गुरव, गोडसे, गोते, गवळी, गुरव, गोळे, गळगुंडे, गणेशपुरे, गलांडे, गडकरी, गरवारे, गाडगीळ, गायकवाड, गावडे, गुप्ते, गोंधळेक,र गोखले, गोगावले, गोडबोले, गोडसे

घ: घोगरे, घाडगे, घाटे, घोरपडे, घुगे, घोडके, घोलप

च: चौधरी, चव्हाण, चाफेकर, चितळे, चौघुले, चावके, चांदगुडे, चौरे, चोपडे

छ: छत्रे

ज: जांभळे, जवळकर, जंगम, जगताप, जळगांवक,र जालनेकर, जोग, जोगळेकर

झ: झगडे, झुरांगे

ट: टाकाळे, टेके, टिळक, टोपे, टोगळे

ठ: ठाकरे, ठाकूर, ठाकर, ठाणेकर

ड: डोंगरदिवे, डिसले, डोंगरे, डोके, डोंबे, डोळके, डोळस

ढ: ढगे, ढोले, ढोणे, ढाने, ढसाळ, ढेरे, ढमढेरे, ढम

त: तेंडुलकर, तावरे, तांदळे, तरडे, तावडे, तळवलकर, तांबे

थ: थत्ते

द: दहे, देवमुंढे, दातार, देवकर, दुबे, दाभाडे, दरेकर, देवरे, देसाई, दादरकर, दंडवते, दळवी, दाभोळकर, दामले, दीक्षित, देशपांडे, देशमुख

ध: धांडे, धनवडे, धनकवडे, धर्माधिकारी, धारवाडकर, धुळेकर, धोंड, धोत्रे

न: निकम, नागरगोजे, नाळे, नंदुरबारकर, नागपुरकर, नारळीकर, नाशिककर, नेवासेकर

प: पाडळे, पाखरे, पिंपळे, पिंपरे, पताळे, पागळे, पटवर्धन, परांजपे, परुळेकर, पवार, पाखले, पाटील, पाडगावकर, पाध्ये, पुणेकर, पुरंदरे, पुरोहित, पेंढारकर, पोंक्षे, प्रभु, प्रभुणे, पाटेकर

फ: फुलारी, फेस्टे,,फडणवीस, फडकर, फडके, फाळके, फुले

ब: बारगळ, बिंदू, बिरादार, बडे, बधे, बोरसे, बारणे, बिचवे, बागल, बोकील, बांदल, बोराडे, बद्रिके, बुगडे, बेर्डे, बर्गे, बापट, बेंद्रे, बेलवलकर, बेळगांवकर, बोंडाळे, बोडखे, बोरकर, बेडसे

भ: भोसले, भालेराव, भिल, भोळे, भिसे, भालेकर, भावे, भट, भालेराव, भोईर

म: मोहिते, मालुसरे, माने, मावळे, मराठे, मेमाणे, महाले, मगर, मोघे, मुळे, मंजुळे, मगदूम, मुंढे, म्हस्के, महाजन, मिसाळ, मासाळ, भामरे, मोहना, माळी, मिटकरी, मंगेशकर, महाडिक, मोकाशे, मोरे, म्हात्रे.

य: यादव

र: राणे, राउत, रायते, रहाटकर, रणदिवे, रत्नागिरीकर, रांगणेकर, रायगडकर, रेमणे

ल: लोखंडे, लोंढे, लावंड, लसणे, लाड, लातूरकर, लेले

व: वाघ, व्यव्हारे, वाणी, वाघमारे, वाबळे, वाढवे, वैद्य, वाड, वाडकर

श: शेडगे, शिंदे, शेळके, शेलार, शिरुरे, शिदम, शहाणे, शिरसाठ, शेंडगे, शहाणे, शिंपी, शिरधनकर, शेजवलकर, शेवाळकर.

स: साळुंखे, सावंत, सोळंकी, सपकळ, सोनावणे, सूर्यवंशी, सांगळे, सानप, सावकारे, सुर्वे, सस्ते, साबळे, सराफ, सप्रे, सरदेसाई, सांगलीकर, साठे, सातारकर, साळुंखे, सावरकर, सोलापुरकर, सातपुते

ह: होनमाने, हंगे, होले, हळबे, हाटकर, हुबळीकर

इथे आम्ही जास्तीत जास्त मराठी आडनावे देण्याचा पर्यंत जर तुमचे आडनाव राहिले असेल तर खाली कमेंट करा आम्ही नक्की तुमचे आडनाव समाविष्ठ करू.

हे पण वाचा – 

9 thoughts on “मराठी आडनावे | Marathi Surnames | Adnav in marathi | मराठी आडनावे यादी”

  1. मोगरे, पंडित, आचार्य, बाबरे, जोशी आणि अजून खुप सारी आडनावे मिसिंग आहेत. अजून थोडा शोध घ्यावा.

    Reply
  2. सोनवणे व सोनावणे एकाच आहेत का? त्यांचे कुळ कोणते

    Reply

Leave a Comment