महाराष्ट्रातील जिल्हे व तालुके | Maharashtra District List in Marathi

या लेखात आपण महाराष्ट्रातील जिल्हे व त्या मधील येणारे तालुक्याची माहिती घेणार आहोत ती माहित पुढील प्रमाणे आहे .

Maharashtra District List in Marathi

 

महाराष्ट्रातील जिल्हे व तालुके | Maharashtra District List in Marathi

१. अमरावती 

तालुके – १४

नावे – अचलपूर, मोर्शी, अंजनगाव(सुर्जी), नांदगाव(खं), दर्यापूर, अमरावती, चांदूरबाजार, भातकुली, चिखलदरा, धरणी, वरुड, चांदूर रेल्वे, धामणगाव, रेल्वे व तिवसा

 

२. अकोला

तालुके – ०७

नावे – अकोट, अकोला, तेल्हारा, पातूर, बार्शी टाकळी, बाळापूर, मुर्तीजापूर

 

३. बुलढाणा

तालुके – १३

नावे – खामगांव, चिखली, संग्रामपूर, सिंदखेडराजा, देउळगांव राजा, नांदुरा, बुलढाणा तालुका, मेहकर, मोताळा, मलकापूर, लोणार, जळगाव जामोद, शेगांव

 

४. वाशीम

तालुके – ०६

नावे – कारंजा, मंगरुळपीर, मालेगाव, रिसोड, वाशिम, मानोरा

 

५. यवतमाळ

तालुके – १६

नावे – उमरखेड, झरी जामणी, घाटंजी, आर्णी, केळापूर, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, नेर, पुसद, बाभुळगाव, यवतमाळ, महागांव, मारेगांव, राळेगांव, वणी,

 

६. औरंगाबाद

तालुके – ०९

नावे – औरंगाबाद, सिल्लोड, सोयगांव, वैजापूर ,गंगापूर, पैठण, फुलंब्री, कन्नड, खुल्दाबाद

 

७. बीड

तालुके – ११

नावे – बीड, किल्ले धारूर, अंबाजोगाई, परळी-वैद्यनाथ, केज, आष्टी, गेवराई, माजलगाव, पाटोदा, शिरूर, वडवणी

 

८. हिंगोली

तालुके – ०५

नावे – वसमत, औंढा नागनाथ, हिंगोली, कळमनुरी, सेनगांव

 

९. जालना

तालुके – ०८

नावे – घणसवंगी, परतूर, मंठा, जाफराबाद,जालना, अंबड, भोकरदन, बदनापूर

 

१०. लातूर

तालुके – १०

नावे – जळकोट, औसा, निलंगा, रेणापूर, चाकूर, लातूर, उदगीर, अहमदपूर, देवणी, शिरूर-अनंतपाळ

 

११. नांदेड

तालुके – १६

नावे – कंधार, किनवट, लोहा, माहूर, मुदखेड, मुखेड, नांदेड, नायगाव, उमरी, अर्धापूर, भोकर, बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, हिमायतनगर

 

१२. उस्मानाबाद

तालुके – ०८

नावे – कळंब, भूम, वाशी, परांडा, उस्मानाबाद, तुळजापूर, उमरगा, लोहारा

 

१३. परभणी

तालुके – ०९

नावे – सेलू, पूर्णा, पालम, जिंतूर, परभणी, गंगाखेड, सोनपेठ, पाथरी, मानवत

 

१४. मुंबई उपनगर

तालुके – ०३

नावे –  अंधेरी, कुर्ला, बोरीवली

 

१५. रायगड

तालुके – १५

नावे – माणगाव, रोहा, मुरूड, श्रीवर्धन, म्हसळा, महाड, पोलादपूर, तळा, पनवेल, पेण, कर्जत, खालापूर, उरण, अलिबाग, सुधागड

 

१६. रत्‍नागिरी

तालुके – ०९

नावे – गुहागर, संगमेश्वर, रत्‍नागिरी, लांजा, राजापूर, मंडणगड, दापोली, खेड, चिपळूण

 

१७. सिंधुदुर्ग

तालुके – ०८

नावे – दोडामार्ग, मालवण, वेंगुर्ला, वैभववाडी, सावंतवाडी, कणकवली, कुडाळ, देवगड

 

१८. ठाणे

तालुके – ०७

नावे – भिवंडी, शहापूर, उल्हासनगर, अंबरनाथ, ठाणे शहर, कल्याण, मुरबाड

 

१९. पालघर

तालुके – ०८

नावे – पालघर, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, वसई, वाडा, जव्हार, मोखाडा

 

२०. भंडारा

तालुके – ०७

नावे – पवनी, मोहाडी, लाखनी, लाखांदूर, भंडारा, साकोली, तुमसर

 

२१. चंद्रपूर

तालुके – १५

नावे – मूल, गोंडपिंपरी, पोंभुर्णा, सावली, राजुरा, कोरपना, जिवती, बल्लारपूर, चंद्रपूर, वरोरा, भद्रावती, चिमूर, नागभीड, ब्रम्हपूरी, सिंदेवाही

 

२२. गडचिरोली

तालुके – १२

नावे – कोरची, कुरखेडा, धानोरा, देसाईगंज, भामरागड, मुलचेरा, चामोर्शी, अहेरी, आरमोरी, सिरोंचा, एटापल्ली, गडचिरोली

 

२३. गोंदिया

तालुके – ०८

नावे – गोंदिया, गोरेगाव, तिरोडा, देवरी, अर्जुनी-मोरगाव, आमगाव, सडक-अर्जुनी, सालेकसा

 

२४. नागपूर

तालुके – १४

नावे – काटोल, पारशिवनी, रामटेक, हिंगणा, मौदा, कामठी, उमरेड, भिवापूर, कुही, नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण, सावनेर, कळमेश्वर, नरखेड

 

२५. वर्धा

तालुके – ०८

नावे –  कारंजा, देवळी, वर्धा, हिंगणघाट, आर्वी, आष्टी, सेलू, समुद्रपूर

 

२६. अहमदनगर

तालुके – १४

नावे – पारनेर, राहाता, राहुरी, शेवगांव, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, संगमनेर, अकोले, कर्जत, कोपरगाव, जामखेड, अहमदनगर, नेवासा, पाथर्डी

 

२७. धुळे

तालुके – ०४

नावे – धुळे, शिरपूर, साक्री, शिंदखेडा

 

२८. जळगाव

तालुके – १५

नावे – जळगाव, भुसावळ, मुक्ताईनगर, अमळनेर, चोपडा, यावल, रावेर, बोदवड, चाळीसगाव, भडगांव, पाचोरा, जामनेर, पारोळा, एरंडोल, धरणगाव

 

२९. नंदुरबार

तालुके – ०६

नावे – नंदुरबार, नवापूर, शहादा, अक्कलकुवा, अक्राणी, तळोदा

 

३०. नाशिक

तालुके – १५

नावे – सटाणा, देवळा, नांदगाव, येवला, नाशिक, मालेगाव, चांदवड, निफाड, सिन्नर, पेठ, दिंडोरी, सुरगाणा, कळवण, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर

 

३१. कोल्हापूर

तालुके – १२

नावे – पन्हाळा, भुदरगड, राधानगरी, शाहूवाडी, शिरोळ, हातकणंगले, आजरा, करवीर, कागल, गगनबावडा, गडहिंग्लज, चंदगड

 

३२. पुणे

तालुके – १४

नावे – शिरूर, मुळशी, मावळ, बारामती, इंदापूर, दौंड, जुन्नर, आंबेगाव, खेड, वेल्हे, भोर, पुरंदर, पुणे शहर, हवेली

 

३३. सांगली

तालुके – १०

नावे – कवठे महांकाळ, मिरज, पलूस, जत, कडेगांव, शिराळा, वाळवा, तासगांव, खानापूर, आटपाडी

 

३४. सातारा

तालुके – ११

नावे – माण, खटाव, कोरेगाव, पाटण, जावळी, खंडाळा, सातारा, कराड, वाई, महाबळेश्वर, फलटण

 

३५. सोलापूर

तालुके – ११

नावे – माळशिरस, मोहोळ, माढा, करमाळा, मंगळवेढा, पंढरपूर, सांगोला, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, बार्शी

 

हे पण वाचा –

 

Leave a Comment